Laboral

oferim la gestió integral de les relacions laborals entre treballadors i empreses. des de la Redacció de contractes, altes a la seguretat social, eleboració de nòmines.
oferim la gestió d’altes laborals per intranet i la confecció i presentació dels models trimestrals i resums anuals.
oferim l’assessorament en la Implementació del règim disciplinari del conveni corresponent.
oferim l’estudi i Optimització de la gestió dels horaris del personal a través de big data.
oferim el servei de gestió documental integral amb la Signatura de contractes i notificacions oficials via smartphone (signatura digital).
oferim la gestió del Compliment del calendari laboral del control de presència i la gestió del control de les vacances de tot el personal.