LABORAL

Tramitació d'altes i baixes davant la Seguretat Social.

Redacció de contractes de treball.

Elaboració de les nòmines mensuals.

Confecció i presentació dels models trimestrals i resums anuals.

Gestió d'altes laborals per Intranet.

Signatura de contractes via smartphone (signatura digital).

Optimització de la gestió dels horaris del personal.

Compliment del calendari laboral i gestió/control de les vacances.

Implementació del règim disciplinari del conveni.

Gestió d'altes els 7 dies de la setmana (inclosos festius).